اخبار

بررسی روند سود سازی خفناور طی سال های اخیر

بررسی روند سود سازی خفناور طی سال های اخیر
شرکت مهندسی وصنعتی روان فناوردرسال 1378باهدف تولید انواع شاتون درزمینی به مساحت 14،000مترمربع درشهرک صنعتی سایپا درگلپایگان تاسیس گردید.

 تحلیل بنیادی خفناور

معرفی شرکت مهندسی وصنعتی روان فناور
شرکت مهندسی وصنعتی روان فناوردرسال 1378باهدف تولید انواع شاتون درزمینی به مساحت 14،000مترمربع درشهرک صنعتی سایپا درگلپایگان تاسیس گردید .وتولید خودراباماهانه 10،000هزارشاتون پرایداغازنمود.واین شرکت درحال حاضرتوانایی تولید انواع شاتون پراید،تیبا ،نیسان،پژو،پیکان ،TU5،ریو،EF7راداشته درسال مالی 95توانسته بالغ بر1،200،000هزارشاتون راتولید نماید و آماده اخذسهم بیشتری ازبازارمیباشد.
باگشایش های حاصل ازبرجام درسالهای گذشته شرکت ایران خودرو توانسته است تولید خودرا از378هزاردستگاه خودرودرسال92با 52درصد رشد به 575هزاردستگاه درسال96برساند وهمچنین شرکت سایپا توانسته تولید خودررا از256هزاددستگاه درسال 92با69درصدرشد به 434هزاددستگاه درسال96برساند.شرکت ایرانخودر89درصد تامین مواداولیه خودراازتامین کنندگان داخلی وهمچنین شرکت سایپا بالغ بر70درصد را ازتامین کنندگان داخلی تامین مینمایند.
ترکیب سهامداران

 

 

 

 

 

 

سهامدار/دارنده

سهم

درصد

شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی عام-

20,760,277

39%

شرکت مهندسی نصیرماشین-سهامی عام-

7,983,290

15%

شرکت پیشگامان عمران وتوسعه استان البرز-سهامی خ

4,053,205

8%

شرکت پیشگامان عمران وتوسعه استان قم-سهامی خاص-

3,815,905

7%

شخص حقیقی

3,782,684

7%

شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس-بامسئولیت مح

3,000,012

6%

شرکت سرمایه گذاری زعیم-سهامی خاص-

2976913

6%

شرکت پیشگامان عمران وتوسعه شهری استان کرمان-سه

2498562

5%

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

2125185

4%

شخص حقیقی

1447000

3%

شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم بامس

1004562

2%

جمع

53,447,595

100%

 

شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس با 39 درصد دارای بیشترین سهم از ترکیب سهامداران می باشد. شرکت مهندسی نصیر ماشین و شرکت پیشگامان عمران و توسعه نیز هر کدام به ترتیب با 15 درصد و 8 درصد جز سهامداران عمده شرکت محسوب می شوند. 

مقایسه ارزش بازار سهم های هم گروه


فروش96

ارزش روز13/8/96

نسبت فروش به ارزش باز ار

خاهن

1,609,695

6,271,891

0.26

خفناور

233,000

214,600

1.09

خچرخش

1,513,732

1,638,555

0.92

خنصیر

391,464

530,919

0.74

خزر

415,367

521,497

0.80

خمحور

1,177,632

919,319

1.28

 همانطور که مشاهده می کنید نسبت ارزش بازار به فروش خفناور نسبت به سایر هم گروه ها بجز خمحور بالاتر است . که این موضوع نشان می دهد با توجه به فروش مناسب هنوز شرکت به ارزش بازاری مناسب خود دست نیافته است و شرکت با این فروش مناسب جای رشد مناسبی در آینده خواهد داشت.

بررسی روند سود آوری

 

 

 

 

در این نمودار روند سود خالص و سود تقسیمی شرکت را طی 6 سال اخیر می توانید مشاهده کنید، شرکت در سال 93 دارای بیشترین سود خالص با رقم 13،745 میلیون ریال بوده است . همچنین همانطور که مشاهده می کنید پس از افت سود اوری در سال 94 شرکت روند رو به رشدی را از سال 94 شروع کرده است طوری که از رقم 2،960 میلیون ریال برای سال 96 رقم 11،193 میلیون ریال سود خالص پیش بینی کرده است . 

 

 

 

سود ناخالص  شرکت نیز در پیش بینی  با رشد قابل ملاحضه ای همراه بوده است 

 

 

 

سود عملیاتی نیز همچون سود خالص با روند رو به رشدی طی 3 سال اخیر به کار خود ادامه داده است . و این امر نشان می دهد که سود سازی شرکت به صورت عملیاتی می باشد و تمام مربوط به فعالت های تولیدی شرکت می باشد.
بررسی روند مبلغ فروش

 

 

 

براساس نمودار فوق پیش بینی رقم مبلغ فروش در سال 96 با رشد قابل ملاحضه ای نسبت به سال 95 همراه بوده است که این موضوع نشان از روند رو به رشد و افزایش میزان تولیدات شرکت می باشد.

 

بررسی ترکیب مبلغ فروش

 

 

 

مبلغ فروش

محصولات

پیش بینی 96

8 ماهه 96

ترکیب مبلغ فروش براساس پیش بینی

ترکیب مبلغ فروش براساس عملکرد 8 ماهه

شاتون پراید

88,920

8,865

38%

10%

شاتون پژو

9,388

22,453

4%

24%

شاتون نیسان

16,647

10,981

7%

12%

شاتون TU5

41,946

13,863

18%

15%

شاتون پیکان(OHVG)

39,448

5,465

17%

6%

سایر

-

138

0%

0%

شاتون تیبا


28,769

0%

31%

شاتون EF7

37,018

-

16%

0%

شاتون پیکان (ohv)


2,057

0%

2%

جمع

233,367

92,591

100%

100%

 

 

در این نمودار مقایسه ای بین ترکیب فروش اولین پیش بینی و ترکیب فروش عملکرد 8 ماهه شرکت صورت گرفته است. بیشترین ترکیب مبلغ فروش براساس پیس بینی با 38 درصد مربوط می شود به محصول شاتون پراید. محصول  tu5  و پیکان هر کدام به ترتیب با 18 درصد و 17 درصد بعد از شاتون پراید دارای بیشترین سهم از مبلغ فروش براساس پیش بینی می باشند. ولی انچه در عمل محقق شده است چیزی غیر از ان است که شرکت در پیش بینی ارائه داده است . همانطور که مشاهده می کنید براساس عملکرد 8 ماهه شرکت روند تولید و فروش شرکت بسیار متفاوت تر از پیش بینی شرکت می باشد . براساس عملکرد 8 ماهه شاتون تیبا با 31 درصد و شاتون پژو با 24 درصد بیشترین وزن از ترکیبت مبلغ فروش را به خود اختصاص داده اند . که بسیار متفاوت تر از پیش بینی شرکت می باشد . در نتیجه می توان نتیجه گرفت که روند تولید شرکت از محصول پراید و پیکان به سمت محصول تیبا و پژو در حال تغییر می باشد.

بررسی مقدار فروش

مقدار فروش

محصولات

پیش بینی 96

8 ماهه 96

ترکیب مقدار فروش براساس پیش بینی

ترکیب مقدار فروش براساس عملکرد 8 ماهه

شاتون پراید

855,000

84,317

53%

9%

شاتون پژو

153,900

329,795

9%

37%

شاتون نیسان

128,250

81,674

8%

9%

شاتون TU5

285,000

89,348

18%

10%

شاتون پیکان(OHVG)

117,600

17,382

7%

2%

سایر

-

672

0%

0%

شاتون تیبا


276,575

0%

31%

شاتون EF7

88,000


5%

0%

شاتون پیکان (ohv)


10,508

0%

1%

جمع

1,627,750

890,271

100%

100%

 

 

 

از نظر مقداری نیز تغییر روند تولیدی شرکت قابل ملاحضه می باشد. و وزن تولید از پراید با 53 درصد سهم به سمت شاتون پژو با 37 درصد سهم و شاتون تیبا با 31 درصد سهم تغییر کرده است .
بررسی نرخ فروش
 

نرخ فروش

محصولات

پیش بینی 96

8 ماهه 96

تغییرات

شاتون پراید

104,000

105,139

1.1%

شاتون پژو

61,001

68,082

11.6%

شاتون نیسان

129,801

134,449

3.6%

شاتون TU5

147,179

155,157

5.4%

شاتون پیکان(OHVG)

335,442

314,406

-6.3%

سایر


205,357


شاتون تیبا


104,019


شاتون EF7

420,659شاتون پیکان (ohv)


195,756


 

 

 همانطور که مشاهده می کنید نرخ فروش محصولات در 8 ماهه نخست سال مالی نسبت به پیش بینی صورت گرفته با تغییراتی همراه بوده است و اکثرا افزایش یافته است.

بررسی کارشناسی مبلغ فروش
 

نام محصول

مقدار فروش (قطعه)

مبلغ فروش(میلیون ریال)

پیش بینی 96

عملکرد8 ماهه 96

درصد پوشش

پیش بینی 96

8 ماهه 96

شاتون پراید

855,000

84,317

10%

88,920

8,865

شاتون پژو

153,900

329,795

214%

9,388

22,453

شاتون نیسان

128,250

81,674

64%

16,647

10,981

شاتون TU5

285,000

89,348

31%

41,946

13,863

شاتون پیکان(OHVG)

117,600

17,382

15%

39,448

5,465

سایر

-

672


0

138

شاتون تیبا


276,57528,769

شاتون EF7

88,00037,018

0

شاتون پیکان (ohv)


10,5082,057

جمع

1,627,750

890,271

55%

233,367

92,591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که قبلا بیان شد ترکیب فروش شرکت نسبت به اولین پیش بینی با تغییرات اساسی همراه بوده است و روند تولید شاتون پراید به سمت تولید تیبا و پژو تغییر کرده است .
همانطور که در جریانید قرار است مقدار تولید و فروش شرکت در سال آینده با توجه به افزایش سرمایه صورت گرفته با افزایش همراه شود . شرکت توانسته است به تولید شاتون سراتو درسال 97دست پیدا کند که باتوجه به عدم اطلاعات محاسبه نگردیده است که می تواند درافزایش سود شرکت موثرباشد.
بررسی بهای تمام شده

 

 

شرح

پیش بینی سال 96

سال 95

ترکیب بهای تمام شده پیش بینی 96

مواد مستقیم مصرفی

132643

55076

65%

دستمزد مستقیم تولید

27632

12090

14%

سربار تولید

42762

28680

21%

جمع

203037

95846

100%

 

 

 همانطور که مشاهده می کنید بیشترین سهم از ترکیب بهای تمام شده شرکت سهم مواد مستقیم مصرفی می باشد .
جدول سود و زیان

 

شرح

اطلاعات شرکت

واقعی سال 95

اولین پیش بینی 96

عملکرد 3 ماهه

درصد پوشش

فروش

124,221

233,367

33,341

14%

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-101,541

-203,037

-28,280

14%

سود (زیان) ناخالص

22,680

30,330

5,061

17%

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

-11,394

-14,078

-2,671

19%

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی

807

840

335

40%

سود (زیان) عملیاتی

12,093

17,092

2,725

16%

هزینه های مالی

-4,787

-4,837

-1,431

30%

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها


819

0

0%

خالص درآمد و هزینه های متفرقه

2,543

480

1,531

319%

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

9,849

13,554

2,825

21%

مالیات

-1,120

-2,361

-285

12%

سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات

8,729

11,193

2,540

23%

سود عملیاتی هر سهم

121

171

27

16%

سود هر سهم پس از کسر مالیات

87

112

25

23%

سرمایه

100,000

100,000

100,000

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور با سرمایه 100 میلیارد ریال سود هر سهم سال مالی 96 را 112 ریال پیش بینی کرده است که نسبت به سود سال گذشته 29 درصد افزایش یافته است . از مهم ترین دلیل این تعدیل می توان با افزایش 11 میلیاردی مبلغ فروش اشاره کرد.در جداول زیر روند حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت و همچنین روند هزینه های مالی طی چند سال اخیر قابل مشاهده است .

 

 

 

 

 درصد حاشیه سود ناخالص برای پیش بینی سال مالی 96 رقم 13 درصد بوده است که در مقایسه با سال های اخیر مشخص می شود شرکت بصورت محتاط گزارش داده است . درصد حاشیه سود خالص برای پیش بینی سال 96 رقم 5 درصد می باشد که به نسبت سال های گذشته مناسب بنظر نمی رسد.

 

 

 

 

 

 هزینه های مالی در سال 94 به بیشترین مقدار خود رسیده است ولی شرکت با کنترل هزینه ها توانسته است این هزینه را در سال های بعد کاهش دهد.
 
بررسی سهم از لحاظ تکنیکال