اخبار

تحلیل بنیادی شرکت تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)

تحلیل بنیادی شرکت تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)

 تحلیل بنیادی شرکت تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)

معرفی شرکت
شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) در تاریخ 11/10/1348 در تهران به ثبت رسیده و در سال 1350 پس از انتقال دفتر شرکت از تهران به شیراز در اداره ثبت شرکت‌های شیراز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شیراز واقع می‌باشد.شرکت تولید و صادرات ریشمک با نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه تولید محصولاتی مثل عصاره قالبی شیرین بیان و پودر عصاره شیرین بیان در حال فعالیت می باشد. شرکت دو نوع محصول، پودر و عصاره شیرین بیان تولید می‌نماید که در حال حاضر به علت رجحان قیمت پودر بر عصاره در بازارهای جهانی پودر به میزان بیشتری استحصال می‌شود. شرکت تولید و صادرات ریشمک در حال حاضر در حدود 88 درصد از سهام شرکت تولید و توسعه صادرات شیرین بیان زرقان را در اختیار دارد. شرکت زرقان نیز همانند شرکت مادر در زمینه تولید و صادرات پودر و عصاره شیرین بیان فعالیت دارد. مرکز این شرکت نیز در شهر شیراز واقع است.
سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت مبلغ 114,928 میلیون ریال شامل 114,928,214 سهم یک هزارریالی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت سرمایه گذاری تدبیر و سرمایه گذاری پویا اصلی ترین سهامداران شرکت می باشند

ترکیب بهای تمام شده

 

 

 

 

 

 همانطور که مشاهده می کنید 75 درصد از ترکیب بهای تمام شده شرکت را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می دهد.

 

 بررسی مواد اولیه

 

بر اساس اطلاعات شرکت

نام محصول

واحد

مقدارمصرف

مبلغ مصرف (میلیون ریال)

نرخ مصرف(ریال)

واقعی 95

پیش بینی96

واقعی 6 ماهه

درصد پوشش

واقعی 95

پیش بینی 96

واقعی 6 ماهه

واقعی 95

پیش بینی96

واقعی 6 ماهه

ریشه شیرین بیان

کیلوگرم

5,417,955

5,346,959

3,242,631

61%

152,470

155,423

91,982

28,142

29,068

28,366

جمع5,346,959

3,242,631

61%


155,423

91,982
 

 

ریشه شیرین بیان تنها ماده اولیه مصرفی شرکت می باشد که 90 درصد آن از داخل کشور تامین می شود. شرکت پیش بینی کرده است که برای سال جاری رقم 15.5 میلیارد تومان هزینه مصرفی داشته باشد که نسبت به سال گذشته در حدود 2 درصد افزایش یافته است. همچنین مقدار مصرف ریشه شیرین بیان برای سال 96 ، 5،346 تن پیش بینی شده است که نسبت به سال 95 نزدیک به 1.5 درصد کاهش یافته است. همچنین شرکت در 6 ماهه نخست سال مالی 61 درصد مقدار هزینه مواد پیش بینی شده و 60 درصد مبلغ مواد پیش بینی شده را محقق کرده است.

بررسی نرخ ریشه شیرین بیان

 

 

 

 

 

 شرکت پیش بینی کرده است که نرخ فروش ریشه شیرین بیان برای سال مالی 96 ، 2906 تومان برای هر کیلو باشد که نسبت به سال 95 که رقم 2814 تومان بوده است در حدوده 3 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ محقق شده در 6 ماهه نخست سال 96 رقم 2836 تومان بوده است که نسبت به بودجه پیش بینی شده قدری انحراف دارد و در صورت تداوم تا اخر سال شرکت می تواند از این محل تعدیل مثبت داشته باشد.
بررسی فروش

بر اساس اطلاعات شرکت

نام محصول

مقدار فروش

مبلغ فروش

نرخ فروش

واحد

واقعی 95

پیش بینی 96

واقعی 6 ماهه

درصد پوشش

واقعی95

پیش بینی 96

واقعی 6 ماهه

واقعی 95

پیش بینی 96

واقعی 6 ماهه

پودر شیرین بیان

کیلوگرم

1,525,000

1,600,000

720,000

45%

314,119

336,709

148,530

205,980

210,443

206,292

عصاره شیرین بیان

کیلوگرم

358,500

400,000

117,500

29%

65,049

74,374

21,795

181,448

185,935

185,489

جمع


1,883,500

2,000,000

837,500

42%

379,168

411,083

170,325

 

 پودر شیرین بیان و عصاره شیرین بیان تنها مواد تولیدی شرکت می باشند . مقدار فروش پیش بینی شده برای سال 96 ، 2000 تن می باشد که نسبت به سال 95 در حدوده 9 درصد افزایش یافته است . همچنین شرکت موفق شده است در 6 ماهه تخست سال مالی 837 تن (معادل 43 درصد) از این مقدار را پوشش دهد. مبلغ فروش پیش بینی شده برای سال مالی 96 رقم 41.1  میلیارد تومان می باشد و شرکت در 6 ماهه نخست سال 17 میلیارد تومان از این رقم را محقق کرده است .

 

 

 

 همان طور که در نمودار مشاهده می شود 82% از  ترکیب مبلغ فروش به پودر شیرین بیان اختصاص دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 براساس نموادرهای فوق مشخص می شود شرکت در 6 ماهه نخست سال 96 تقریبا 45 درصد مهمترین محصول خود ( پودر شیرین بیان) را به فروش رسانده است و فروش معقولی داشته است.
بررسی نرخ فروش

 

 

 

 عمده ترین محصول شرکت پودر شیرین بیان می باشد که  بیش از 80 درصد ترکیب مبلغ فروش را تشکیل می دهد. شرکت پیش بینی کرده است که پودر شیرین بیان را برای سال 96 ، 21000 تومان برای هر کیلو بفروشد که نسبت به سال 95 در حدود 2 درصد افزایش یافته است. همچنین شرکت در 6 ماهه نخست سال موفق شده است این محصول را به نرخ 20،600 تومان بفروش برساند که نسبت به بودجه پیش به بودجه پیش بینی شده 2 درصد کم تر می باشد و در صورت تداوم تا اخر سال می تواند روی سود این شرکت تاثیر داشته باشد.

بررسی تولید

 

نام محصول

واحد

پیش بینی 96

واقعی 6 ماهه

درصد پوشش

پودر شیرین بیان

کیلوگرم

1,355,300

808,250

60%

عصاره شیرین بیان

کیلوگرم

288,250

197,625

69%

 

 

 شرکت 2 محصول پودر و عصاره شیرین بیان تولید می کند.

 

 

 

 

 روند سود آوری

 

 

 

 

 همانطور که مشاهده می کنید سودخالص سال 94 نسبت به سایر سال ها بیشتر می باشد که علت اصلی آن شناسایی 50 میلیارد تومان سود غیر عملیاتی می باشد. در غیر این صورت روند سود اوری شرکت طی سال های اخیر حالتی نرمال به خود گرفته است.
طرح توسعه

 

 

نام طرح

برآورد هزینه سرمایه گذاری (م.ریال)

هزینه های انجام شده تا کنون (م.ریال)

درصد پیشرفت

تاریخ بهره برداری

احداث کارخانه جدید در منطقه لپویی

373,362

177,028

47

1396/11/26

جمع

373,362

177,028

 

 

 

 بررسی صورت سود و زیان

 

 

بررسی صورت و زیان شرکت تولید و صادرات ریشمک

شرح

ارائه شده توسط شرکت

واقعی 95

پیش بینی 96

واقعی 6 ماهه

درصد پوشش

فروش خالص و درآمد ارایه خدمات

379,168

411,083

170,325

41%

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(209,430)

(240,660)

(98,895)

41%

سود ناخالص

169,738

170,423

71,430

42%

هزینه های اداری، عمومی و فروش

(20,318)

(24,475)

(11,716)

48%

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

12,295

(9,286)

(17,060)

184%

سود عملیاتی

161,715

136,662

42,654

31%

هزینه های مالی

(3,166)

(5,261)

(2,193)

42%

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

10,563

14,281

9,075

64%

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

274

(261)

(54)

21%

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

169,386

145,421

49,482

34%

مالیات بر درآمد

(533)

(545)

-

0%

سود (زیان) خالص

168,853

144,876

49,482

34%

سود عملیاتی هر سهم

1,407

1,189

371

31%

سرمایه

114,928

114,928

114,928

100%

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

1,469

1,261

431

34%

 

 شرکت تولید و صادرات ریشمک با سرمایه 115 میلیارد ریال و با سال مالی منتهی به آذر ماه، سود هر سهم سال مالی 96 را 1،261 ریال پیش بینی کرده است که نسبت به سال 95 ، 14 درصد کاهش یافته است که از مهم ترین دلایل آن می توان به پیش بینی زیان سرمایه گذاری ( 928 میلیون تومان) اشاره کرد، شرکت در سال گذشته در حدود 1.2 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری شناسایی کرده بود. همچنین هزینه های مالی شرکت به میزان 66 درصد افزایش یافته است و از رقم 316 میلیون تومان به 526 میلیون تومان افزایش یافته است.شرکت در 6 ماهه نخست سال مالی موفق شده است 431 ریال ( معادل 34 درصد ) از سود پیش بینی شده سال 96 را محقق نماید .
قیمت و میزان نقدینگی مورد نیاز
قرار است ، روز شنبه مورخ 01/07/1396 تعداد 11،492،822 سهم(معادل 10 درصد) از سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در نماد ریشمک1 به روش ثبت سفارش، عرضه شود.دامنه قیمتی پیشنهادی در بازه 6607 ریال تا 6740 ریال خواهد بود و حداکثر سهامی که برای هر کد در نظر گرفته شده است 200 برگ سهم می باشد که در این صورت حداکثر میزان نقدینگی مورد نیاز برای هر کد در صورتی که در سقف قیمت پیشنهادی کشف قیمت شود، 1،350،000 ریال خواهد بود .
با توجه به موارد بررسی شده و تعداد محدود سهام انتظار داریم سهم در سقف دامنه پیشنهادی با افزایش تقاضا همراه شود که در این صورت p/e سهم نزدیک به 5.5 مرتیه می شود و انتظار می رود سهم حداقل تا محدوده 10،000 ریال یعنی پی ای 8 مرتبه رشد نماید .( البته با توجه به انکه سهم به نسبت کوچکی می باشد می توان انتظار افزایش قیمت بیشتری نیز داشت. ) . شایان ذکر است در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در عرضه اولیه را همانند عرضه های گذشته در نظر بگیریم و سهم در قیمت 6740 ریال کشف قیمت شود ، میزان نقدینگی مورد نیاز برای هر کد 900،000 هزار ریال خواهد بود .
تهیه و نتظیم: تیم تحلیل اقتصادنما
 

۳۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۳:۴۳
وب سایت اقتصاد نما |
تعداد بازدید : ۲,۳۵۸
کد خبر : ۱,۴۵۲

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید